LAO FAKAANGAANGA KI HE SIPOTI MOE VA’INGA (EPISODE 1 – TNRL CONFLICT OF INTEREST)

  0
  31

  Supa Mario

  Maa’imoa ‘Akapulu Liiki ‘a e Fonua: ‘Episode 1 – TNRL Conflict of interest

  Ne fakahoko ha Fakataha Talatalanoa (pe consultation) ‘a e Komiti Tu’uma’u ‘o e Fale Aleá ki ha lao fakaangaanga ‘oku fekau’aki pea mo e Ngaahi Kautaha Sipotí. Ko e hingoa ‘o e laó ni ko e “Lao ‘a Tonga ki he Sipoti moe Va’inga 2021”

  Ko e Fakataha ‘eni ne kamata fakahoko ‘i he Fale Aleá ‘i he efiafi Tu’apulelulu 22 ‘o Siulai 2021. Ne lahi e ngaahi tafa’aki kehekehe ne ‘o hake pea fai hono talanoa’i. Ka ko e fuofua fehu’i:

  Ko e hā nai e taumu’a ‘o e laó ni?

  ‘Oku lahi ‘aupito e ngaahi tafa’aki kehekehe ke talanoa’i koe’uhi ‘oku fekaukau’aki ki heni ‘a e ngaahi sipoti kehekehe, ka ‘e kamata ‘aki ha sio fakafoki ki ha ki’i hisitōlia nounou.

  Hisitolia Nounou

  Ne fakahoko ‘e he timi Mate Ma’a Tongá ‘a e ngaahi va’inga fakaholomamata ‘i he World Cup 2017.

  Na’e kau ki ai ‘enau hanga ‘o ikuna’i e timi Kiwi ‘a Nu’u Silá. Ne ‘ikai ko ha ki’i mālohi fuluka ‘eni, ka ko hono mātu’aki taa’i ‘o kaivevela.

  Kaekehe ne ‘osi atu ‘enau ngaahi va’inga ko ia pea ko e hoko mai ‘eni ki he ‘enau teuteu ki he ongo fo’i tesi ‘e ua. Ko ha va’inga pea mo e timi Laione ‘a Pilitāniá kae pehē ki he timi hau ‘a e Kangaroo. Ne faka’ohovale ki he tokolahi ‘a e ongó na mai kuo hanga ‘e he Poate Liiki Fakafonua ‘a Tonga, pe TNRL ‘o tuli ‘a e faiakó, Kristian Woolf.

  Ko e me’a na’e toe mālie foki ko hono fakahā ‘e he tokolahi taha e ngaahi kalapu fakalotofonuá ‘enau ‘ohovale ‘i he faitu’utu’uni ko ‘eni ‘enau poate TNRL. Ne ta’efiemālie ai heni ‘a e tokolahi taha ‘o e ngaahi kalapu fakalotofonuá, ne ta’efiemālie mo e fānau va’ingá kae pehē foki ki he Faiakó. Na’e fakapatonu ‘a e ta’efiemālieʹ ki he ongo sino ‘e ua. Ko e Sea ‘o e TNRL, Siaosi Koloamatangi pea moe Sekelitali, William Edwards.

  Ne mavahe ai e tokolahi taha ‘o e ngaahi kalapu fakalotofonuá ‘o fokotu’u ai ‘a e poate liiki fo’ou ne ui ko e Tonga Ma’a Tonga Rugby League, pea poupoua ‘eni ‘e he kotoa ‘o e fānau va’ingá pea Faiakó.

  Ne ta’efiemālie lahi heni ‘a e TNRL kae tautautefito ki he ‘enau loea ‘oku Sekelitali, William Edwards. ‘I he ‘aho Falaite 27 ‘o Sepitema 2019, ne hā ai ‘a e Sekelitalí, William Edwards ‘i he ongoongo ‘a e Lētiō Nu’u Silá .

  Na’á ne fakamatala ai ‘o pehē tene fakahū atu ha ‘eke fakalao ki he Fakamaau’angá. Pea fakatatau ki a William Edwards, tene fakamo’oni’i ai ko e TNRL ‘oku pule fakaleveleva mo aoniu (sovereign) ki hono fakalele ‘o e sipoti liikí ‘i Tonga. Ka ko e hā e me’a na’e hoko?

  ‘I he ‘aho 4 ‘o ‘Okatopa 2019, ne ma’u mai ai ha tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’angá (pe Court Order) mei a Justice Laki Niu. Ne mahino meí he tu’utu’uni ‘a e Fakamaaú ‘a e mafai ‘o e pule aoniu mo fakaleveleva ‘a e TNRL ki hono fakalele mo pule’i ‘a e me’a kotoa fekau’aki mo e maa’imoa liikí ‘a e fonua. ‘I he ‘ene peheé, na’e tapui ai heni ‘a e poate Tonga Ma’a Tongá mei ha’ane toe kaunoa ‘i ha me’a fekau’aki pea moe Liikí

  Kaekehe, na’e hanga ‘e he poate Tonga Ma’a Tongá ‘o kikihi’i fakalao e tu’utu’uni ko ‘eni ‘i he Fakamaau’anga. Ne fakahoko ai ‘i he pongipongi Falaite 18 ‘Okatopa 2019 hono fanongoa ‘i he Fakamaau’anga. Ne ‘osi fakamahino ai ‘e he ‘Eiki Fakamaau Lahi, Justice Whitten ha ngaahi me’a lahi ‘o kau ai ‘a e ongo me’a ni:

  1) Na’e mahino ki a Judge Whitten ko e court order na’e ‘ikai ha fakamo’oni (sufficient evidence) ‘e makatu’unga mei ai.

  2) Na’e to e tui ‘a Judge Whitten ‘oku ‘ikai pe ha fakamo’oni ia ke kei hoko atu ai e court order.

  Ko hono toe fakalea ‘e taha, ko e ngaahi totonu mo e puleloa ‘a e TNRL he liikí ko e fo’i usu kotoa. Ne fakamahino ‘e he Fakamaaú ‘oku’ ikai ha lao ‘i Tonga ni tene ta’ofi ha fa’ahinga kautaha pe sino ‘i he ‘ene ngāue ma’ae lelei (interests) ‘o e liiki. Ko hono fakamahino ia ‘oku ‘i ai pe mo e totonu ‘o ha fa’ahinga sino kehe, hangē ko e TMTRL, kenau fakahoko ha ngaue ma’ae lelei ‘o e liiki. ‘Oku ‘ikai ko ha me’a tokotaha pe ia ‘a e TNRL.

  Ko ha ikuna ‘eni ki he TMTRL he kuo fakamahino ‘i he ‘aho 18 ‘o ‘Okatopa 2019, mei he Fakamaau’angá ‘a e fo’i loi ‘a William Edwards pea moe TNRL. Ko hono fakamahino mai na’e ‘ikai, ‘oku ‘ikai, pea ‘e ‘ikai ke pule tokotaha mo fakaleveleva ‘a e TNRL ‘i hono fakalele ‘o e Liikí ‘i he fonuá ni, koe’uhi ‘oku ‘ikai ha lao ia tene foaki ange e mafaí ni kiate kinautolu he TNRL.

  Ko e fu’u fo’i loi foki ‘eni na’e teke ‘e William Edwards ‘i he ‘ene fakamatala he Lētiō Nu’u Silá ‘i he ‘aho Falaite 27 ‘o Sepitema 2019. Pea na’e toe fakaoli e fo’i loí ni ‘i he a’u mai ki he taimi hono ‘akahi e TNRL ‘e he Poate Liiki ‘a Māmaní. ‘Oku ‘ikai ke kei ‘uhinga lelei hono kei tala ‘oku pule’i tokotaha ‘e he TNRL ‘a e Liikí, ‘o kapau kuo ‘osi ‘akahi mai kinautolu ‘e he IRL.

  Kaekehe, na’e kei tui e TNRL ‘oku hala e tu’utu’uni ke tuku kinautolu ki tu’a ‘e he IRL, pea tokua ‘oku nau ma’u e totonu fakaleveleva ke fakalele ‘a e Liikí. Ne hoko atu leva ‘a e TNRL ki hono fuhu’i fakalao ‘a e tu’utu’uni e IRL ki hono ‘akahi kinautolu. Ko hono fuhu’i ‘eni ‘i he Fakamaau’anga ‘o e Sipoti (Courts of Arbitration for Sports). Ka ko e hā e me’a kuo hoko?

  Ne faitu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga ‘o e Sipotí ‘o fakamahino na’e totonu hono ‘akahi ‘o e TNRL. Kuo ‘ikai ha toe totonu ‘o e TNRL kene fakalele ‘a e Liikí ki ha fe’auhi fakavaha’apule’anga ‘i he malumalu ‘o e IRL Pea ko ‘eni kuo mono mai e lao fo’ou ko ‘eni, pea ‘e hanga ‘e he laó ni ‘o fakamafai’i ‘a e TNRL ke puleloa mo fakaleveleva ki hono fakalele ‘o e Liikí.

  ‘I he lele ‘a e ngaahi talatalanoa ki he lao fo’oú ni, ne ‘eke ai pe ko hai na’á ne fatu (pe draft) mai e lao. Pea na’e ‘o hake ai ko William Edwardss. Pea kapau ko William Edward na’e kaunga ki hono fatu mai e lao fakaangaangá ni, pea ‘oku hā mai leva ‘a e fepakipaki (pe conflict of interest).

  1) Ko William Edward pea mo e TNRL na’e ta’efiemālie ki ai ‘a e fānau va’ingá, Faiako kae pehē ki he tokolahi taha ‘o e ngaahi kalapu fakalotofonua.

  2) Ko William Edward pea mo e TNRL na’e ‘akahi ‘e he Poate Liiki ‘a Māmani

  3) Na’e fakahā ‘e he Fakamaau’anga Sipotí na’e totonu pe hono ‘akahi ‘o William Edward pea moe TNRL ‘e he Poate Liiki ‘a Māmani

  4) Ne fakahā ‘e he Fakamaau’anga ‘a Tongá ‘oku ‘ikai ha lao tene fakamafai’i ‘a William Edward pea mo e TNRL ke puleloa ki he Liiki.

  • Ka ko ‘eni ko e lao fo’ou ‘eni kuo fa’u mai ‘e William Edward kenau pule’i ‘a e Liiki

  ‘Oku mālie pea toe lēsoni, ka ko e fehu’i ‘oku fai ki ai e sio:

  Ko e hā kuo poupou’i ai ‘e he Pule’angá ni ‘a e TNRL?

  Toki hoko atu…