KOLOMU ‘O E FEHU’I – ‘OKU MO’ONI NAI?

0
6

Supa Mario

‘Oku ‘ikai mo ha toe kaveinga tālanga’i lahitaha ka ko e ngaahi fakafeangai moe faitu’utu’uni ‘a e Palēmiá ni ‘o fekau’aki pea mo e ongomātu’a Lavulavú. Ne talu e fakahoko e hopó ni moe toutou ui ‘a e tokolahi ki he Palēmiá ke fakahoko ha’ane tu’utu’uni ke tuku kitu’a e Minisitaá.

Ko e lahitaha ‘o e ngaahi uí ni ne makatu’unga ‘i he manavasi’i na’a iku e hopó ni ‘o halaia ‘a e Minisitaá. Pea kapau ‘e sinaki fakafisi kimu’a kene halaiá, tene halaia ai ‘i hono Akosita Lavulavu. Ka ‘o kapau ‘e ‘uluaki halaia ‘oku te’eki fakafisi, pea ‘e halaia ai ‘a hono tu’unga ko e Minisitā ‘i he Kapineti ‘o ‘Ene ‘Afió.

Kaekehe ne tu’ukāivi mai ‘a e Palēmiá ‘i he kupu 23 ‘o e Konisitūtoné mo toutou fakamatala ‘oku kei tonuhia kae ‘oua kuo fakahalaia’i ‘e he Fakamaau’angá. Ka na’e iku mai ‘o halaia pea moe kei ui e tokolahi ki he Palēmiá ke tuku ā kitu’a he kuo halaia. Kae hangē koia ‘oku mea’i ‘e he tokolahi, na’e kei tu’u mālohi mai pē ‘a e Palēmiá ‘i he kupu 23 ‘o e Konisitūtoné.

Na’e mahino ai ki he kakai ‘o e fonuá ‘e kei Minisitā pe ‘a e faihia kuo halaia meí he Fakamaau’angá kae ‘oua kuo fakahoko ‘ene tangí. Neongo ‘a e hala fakakonisēnisi pea toe hala fakamolale ‘a e fa’ahinga faitu’utu’uni ko ‘eni tautautefito ke fakahoko ‘e ha Palēmia ‘oku Faifekau, ka na’e kei poupou’i ia ‘e hono kau poupoú.

Na’e toutou ‘ohake ai ‘o pehē ne mahu’inga ange koaa ke muimui e Palēmiá ‘i he kupu 23 ‘o e Konisitūtoné. Ka ko e hā me’a kuo hoko ‘i he ‘ahó ni?

Ko e hā kuo ‘ikai tuku ai ke kei Minisitā pē mei Tolitoli kae fakahoko ‘a e hopo tangí ‘o hangē ko hono toutou taukave’i mai e kupu 23 ‘o e Konisitūtoné? ‘I he fo’i mafuli tikilī 180 ‘a e Palēmiá ‘o li’aki e kupu 23 na’á ne toutou malanga ‘akí, ‘okú ne fakaava ai e matapā ki he ngaahi fehu’i ke fai hono ‘eke.

‘I hono li’aki pehē ‘a e kupu 23 na’á ne toutou tu’u mai ‘akí, ‘oku mahino mai leva tā na’e ‘i ai ‘a e ‘uhinga kehe ne toutou ‘omai ai e kupu 23. ‘E ala ‘eke ‘e ha taha e ‘uhinga mo’oni ne si’i piki ai e Palēmiá he kupu 23, pea moe ‘uhinga kuó ne tuku ange fakafokifā ai.

Kaekehe, ko ha ngaahi tālafili ‘eni talu meí he kamata mai ‘a e talanoá ni:

1) ‘Oku mo’oni nai ne faka’ilo e Minisitaá ni pea tuku ai kitu’a meí he Kapinetí ‘i he taimi ne Palēmiá ai ‘a Hon Samuela ‘Akilisi Pohiva (RIP)? Kapau ‘oku mo’oni ia, ko e hā ne toe fili mai ia ‘e he Palemia lolotongá, Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa? Ne felāve’i nai ‘eni pea mo ha’anau femahino’aki ke fokotu’u ‘enau paati PAK ke Palēmia ai ‘a Tu’i’onetoa pea Minisitā ‘a Hon Lavulavu kae fai ‘enau tanu hala ke ma’u ai ha pa’anga ‘oku lau miliona?

2) ‘Aho 4 ‘o Sune 2021 – ‘Oku mo’oni nai ne fakahalaia’i heni ‘e he Fakamaau’angá ‘a e Minisitaá? Kapau ‘oku mo’oni ia, ko e hā ne kei faka’atā ai kene kei Minisitaá? Ne fu’u mālohi nai ‘a e fepīkitai fakapaati ‘a e PAK ke fai ‘enau tanu hala lau miliona?

3) ‘Aho 17 ‘o Sune 2021 – ‘Oku mo’oni nai ne poaki heni ‘a e Minisitaá ke livi (leave) koe’uhi ko ‘ene hopó? Kapau ‘oku mo’oni ‘eni, ko e hā ne toki poaki ai ‘i he ‘ahó ko ia ke fai ai ‘ene liví kae ‘ikai sinaki poaki ‘i he hili hono fakahalaia’i he ‘aho 4 ‘o Sune? Na’e kamata nai kene ongo’i mā mo ngalivale’ia ‘i he kupu 23 ne toutou malanga ai ‘a e Palēmiá? Pea ko e hā koaa ne kei faka’atā ai ‘e he Palēmiá kene Minisitaá?

4) ‘Aho 2 ‘o Siulai 2021 – ‘Oku mo’oni nai ne tautea heni ‘a e Minisitaá ke ngāue popula ‘o laka hake he ta’u ‘e 2 kae kei faka’atā pe kene Minisitā? Kapau ‘oku mo’oni ia, ‘oku pukepuke nai ‘e he ongomātu’a Lavulavú ha fa’ahinga fakamatala fekau’aki moe Palēmiá kuo ngali manavahē ai e Palēmiá? ‘Oku ‘ilo nai ‘e he ongomātu’á ha faihala ‘i he tanuhalá (pea mo ha ngaahi faihala kehe) kuo lava ai ke kei Minisitā pe neongo hono tautea ngāue popula?

5) ‘Aho 7 ‘o Siulai 2021 – ‘Oku mo’oni nai na’e toki faitohi heni ‘a e Minisitā Pa’angá ke ta’ofi e vahe ‘a e Minisitaá ni ‘o kamata lau meí he ‘aho 1 ‘o Siulai 2021? Kapau ‘oku mo’oni ‘eni, ko e hā ne ‘ikai sinaki ta’ofi ai ‘i he kimu’a hono fakahalaia’i he ‘aho 4 ‘o Sune, pe ko e kimu’a ‘i hono tautea ngāue popula ‘i he ‘aho 2 ‘o Siulai? Ko e hā ne fakalaka mai ai he ‘aho 1 ‘o a’u ki he ‘aho 7 ‘o Siulaí pea toki faitu’utu’uni ke ta’ofi fakaholomui ki he ‘aho 1 ‘o Siulai? Pea ko e ha koaa ne ta’ofi ai e vahé kae kei Minisitā pe?

6) ‘Aho 8 ‘o Siulai 2021 – ‘Oku mo’oni nai ne ‘eke heni ‘e he Fakafofonga ‘o Tongatapu-1 ‘i Fale Alea pe ‘oku kei vahe ‘a e Minisitaá pea tali ‘e he Palēmiá ‘oku kei vahe ‘i he ‘ene liví ka na’e ‘ikai ‘i ai e Minisitā Pa’angá ke fakatonutonu mai e Palēmiá he kuó ne toki faitohi he ‘aho 7 ‘o Siulai ke ta’ofi? Kapau ‘oku mo’oni ‘eni, ne faitu’utu’uni nai e Minisitā Pa’angá ke ta’ofi kae ‘ikai mea’i ia ‘e he Palēmiá?

7) ‘Aho 9 Siulai 2021 – ‘Oku mo’oni nai ne ‘ikai tali heni ‘e he Fakamaau’angá ‘a e kole ke malu’i kitu’á ‘a e ongomātu’a Lavulavú pea taki kinaua ki Tolitoli kae faitohi ‘a e Palēmiá ‘o fakakolekole ‘a e Minisitaá ke fakafisi?

Kapau ‘oku mo’oni ‘eni, kuo fu’u kaikoa pehē fau ‘a e Palēmia ‘o e fonuá ‘o ‘ikai hano mafai kene tuku kitu’a e Minisitaá? ‘Aho 12 Siulai 2021 – ‘Oku mo’oni nai ne toki fakamo’oni heni ‘a e Minisitaá kuo ne loto ke fakafisi, pea ‘i he ‘aho tatau pē hono fakahā ‘i Fale Alea ‘e he Palēmiá kuo fakafisi e Minisitaá?

Kapau ‘oku mo’oni ‘eni, ‘oku ‘i ai nai ha me’a pehē ko e ‘alu ‘o ngāue popula kae kei fakakolekole atu ke fakafisi lolotonga e ngāue popula? ‘I he mafuli fakafokifā ‘a e Palēmiá meí he kupu 23 ‘o e Konisitūtoné, kuo kamata ke ‘asi mai leva ‘a e ‘ata totonu meí he tu’apuipuí pea ‘oku mahu’inga ke mea’i totonu ‘e he kakai ‘o e fonuá.