FACT CHECK: ‘OKU ‘IKAI FAKAMĀLOHI’I E HUHU MALU’I

  0
  60

  Supa Mario

  Kuo toutou tuku atu ‘e he Polokalamá ni ‘a e ngaahi fakatonutonu ki he ngaahi fakamatala hala, ta’emo’oni, pea loi kuo toutou tuku mai ‘e ha kau Faifekau fekau’aki pea moe huhu malu’í. Pea ko e hoko atu ‘eni ‘o e talanoa:

  ‘I he ‘aho Falaite 3 ‘o Sepitema 2021, ne tuku atu ai ha tohi tangi ki Palasi ‘i he taumu’a ki hono fakafepaki’i ‘a e lao kuo fakapaasi ‘e Fale Alea ‘a ia ‘e ala fakamālohi’i ai ‘a e huhu malu’í. ‘Oku takimu’a heni ha ni’ihi ‘oku ‘ikai tenau poupou’i ‘a e huhu malu’í. Pea ko e taha ‘o ‘enau ngaahi lea na’e fakahoko, ko ‘enau pehē kuo tokolahi e mate ‘i he fonuá ni ‘i he hili ‘a e huhu malu’í.

  Ne toe fakahā foki ‘e Faifekau Barry Taukolo kapau ‘e toe fakapaasi ‘a e laó ke fakamālohi’i ‘a e huhu malu’í, ‘e toe tokolahi ange ‘a e maté. Ne tānaki mai ki heni ‘a Faifekau Saimone Finau ‘i he tukuaki’i tatau.

  Ka ‘oku mo’oni nai ‘a e ngaahi tukuaki’i ko ‘eni ‘o pehē kuo tokolahi ‘a e maté koe’uhi ko e huhu malu’i?

  Ka ko e hā nai ‘a e fakamo’oni ‘a e kau Faifekaú ni?

  ‘Oku ‘ikai pē ha momo’i fakamo’oni ‘e taha tenau tuku mai pea ‘e ala fakalea, ‘oku ‘ikai pē ha’anau fakamo’oni ki he ‘enau me’a ko ‘eni ‘oku fakamatala, tokua ko e tokolahi koaa ‘a e maté koe’uhi ko e huhu malu’i. Ko e fehu’i angamaheni foki kuo ‘eke ‘e he tokolahi:

  Kuo tokolahi e kau puke lahi pea mate ‘i Tongá ni talu e kamata ‘a e huhu malu’i. Ko e hā hono ‘uhinga?

  Ko e tali ki ai ‘oku faingofua ‘aupito pē. Ne ‘ikai ke toki puke lahi hake pē ‘a e kakaí ‘o nau si’i mate ‘i he hili ‘a e huhu malu’i. Ka na’e talu pē mei fuoloa ‘a e puke lahi ‘a e kakaí pea nau mate. ‘Oku kei pehē pē ‘o a’u mai ki he ‘ahó ni. Ko e hā nai ‘a e ngaaahi fokoutua ko ‘eni ‘oku lahi taha ai e mate hotau kakai?

  ‘Oku fie taki ai heni ‘a e tokangá ki he ki’i lipooti kimu’a atu ‘a e STEPS pea ‘i he peesi 10 ne ‘omi ai e ki’i savea ko ‘eni. Ko e 27.6% ‘o e fonuá ‘oku nau mama tapaka he ‘aho kotoa, 13.4% ‘oku nau ma’u kavamālohi. Ka ko e me’a ‘oku fai ki ai e tokangá ko e peseti ‘e 99.9% ‘o e kakaí, ‘oku lahi honau faingamālie ke nau ma’u ‘a e ngaahi fokoutua ‘oku ‘ikai ke pipihí, pe NCD. ‘A ia ko e suka, mahaki mafu moe ngaahi fokoutua kotoa ‘oku ‘ikai ke pipihi. Ko e savea ‘eni ia kimu’a, ka ko e talu mei ai pea mo hono toutou fakamo’oni’i ko e tokolahi taha e si’i kakai kuo pekiá, ‘oku makatu’unga ‘i he ngaahi fokoutua kehekehe ‘oku ‘ikai ke pipihí.

  Ko e me’a leva ke fai hono fakatokanga’i, ‘oku ‘ikai ta’ofi ‘e he huhu malu’í Covid-19 ‘a e ngaahi fokoutua ko ‘eni ‘oku puke ai hotau kakaí he ta’u kotoa ‘o mole ai ‘enau mo’uí. ‘E fakahoko pē ‘etau huhu malu’í ka tetau kei ‘amanekina ‘a e tokolahi ke kei pekia meí honau ngaahi fokoutua ‘oku ‘ikai ha’ane kaunga ki he huhu malu’i. Sai, tau sio ki ha ngaahi mata’ifika.

  Fakatatau ki he līpooti ‘a e Tonga National Vital Statistics Report 2013-2018, ne hoko ha pekia ‘e toko 2,503 meí he 2013-2015. ‘Oku faka’avalisi ia ki he pekia ‘e toko 834 ‘i he ta’u takitaha meí he 2013-2015. Meí he 2016-2019 ne pekia ai ‘a e toko 2,501 pea ‘oku toe faka’avalisi mo ia ki he kau pekia ‘e 834 ‘i he ta’u.

  ‘I loto he ta’u ‘e 5 ko ‘eni, na’e pekia ai ha toko 5000 tupu. Ko e toko 3400 tupu mei ai ko ‘enau pekia ‘i he ngaahi fokoutua kehekehe. Pea kapau na’e ‘osi maau mai mo e ngaahi mata’ifika ki he ta’u 2019 ki he 2021, tetau kei sio pe ai ki he ngaahi ‘avalisi meimei tatau. Ko e hā hono ‘uhinga? He ‘oku kei hokohoko atu pē ‘a e ngaahi pekia ‘i he ngaahi fokoutua kehekehe.

  Ka ko hono pangó he ‘oku ‘i ai e ni’ihi ‘oku ha’u mo ‘enau tui fakalotu kenau talanoa ‘i he ngaahi me’a faka-Saienisi ‘oku ‘ikai ha’anau ‘ilo ki ai. Kuo nau tukuaki’i hala ‘a e meimei pekia kotoa ‘i he fonuá ni ‘o tala ko e me’a kotoa koaa he huhu malu’i. Kātaki ne tau toki huhu malu’i pé ‘i he ta’ú ni, ka ko e talu ‘eni meí he 2013 mo hono faka’avalisi ‘a e mate ko e toko 800 tupu he ta’u kotoa. Pea kuo ‘omi ai ‘e he website ‘a e Tonga Health, ko e 74% ‘o e kau pekia kotoa ‘i Tonga ni, ko e mate meí he ngaahi fokoutua ‘oku ‘ikai pipihi.

  Ka ko ‘eni, kuo fie ngangau’ulu hake ha taha ka ko e tala ko e me’a ‘i he huhu malu’i. Ko e ki’i puke lahi hake ha taha ka ko e tala ko e me’a ‘i he huhu malu’í. Ko si’i pekia atu ha taha ‘i ha ngaahi me’a kehe ka ko hono tala ko e me’a ‘i he huhu malu’i. ‘Oku toe pē ke tala ko e ‘uhinga ‘oku ‘uha lahi ai ‘a Tongá ni koe’uhi ko e huhu malu’í.

  Ko e fa’ahinga fakamatala ta’e’ilo, ta’e fakapapau’i, ta’efakamo’oni’i kae kanoni’aki ko e fa’ahinga fakamatala ‘oku fakatu’utāmaki koe’uhi ‘oku malava ke fakailifia’i heni ‘a e kakaí ke ‘oua tenau huhu malu’i. Ko e me’a pango ia ko e kei hoko ‘a e ngaahi pekiá ni ‘i he lolotonga e fakahoko ‘etau huhu malu’í. ‘Oku mahu’inga ke lava ‘o fakafaikehekehe’i ‘a e ongo me’a ‘e ua:

  1) Causation
  2) Correlation

  Ko e Causation ko ha me’a ‘okú ne fakatupunga ha me’a ke hoko. Ko e fakatātā, ka tafu ha kulo vai pea ‘e lili. ‘Oku fakatupuna ‘e he afí ke lili ‘a e vaí.

  Ko e Correlation ko ha ongo me’a ‘oku na hoko ‘i he taimi tatau. Ko e fakatātā, ‘i he to’u Tīsema kotoa pē ‘oku lahi e tunu puaká ‘i he ngaahi kai fakafāmili. ‘I he taimi tatau ‘oku toe lahi moe mate ‘i he hala pule’anga. ‘Oku fakatupunga nai ‘e he tunu puaká ‘a e mate ‘i he hala pule’anga? ‘Ikai, ka ‘okú na fakatou hoko ‘i he taimi tatau. ‘Oku ‘ikai ‘uhinga ‘enau hoko ‘i he meimei vaha’ataimi tatau ke pehē kuo fakatupu ‘e he tunu puaká ‘a e mate ‘i he hala pule’anga.

  Ko e fakakaukau tatau ‘oku hoko ko ‘eni ‘i he ‘etau huhu malu’í. ‘Oku kei lahi pē ‘a e ngaahi mate kehekehe ‘i he ngaahi ‘uhinga kehekehe lolotonga ‘etau fakahoko ‘a e huhu malu’í. ‘Oku nau hoko kotoa ‘i he taimi tatau ka ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia kuo fakatupunga ‘e he taha ‘a e taha.

  ‘Oku ‘ikai ‘uhinga ia heni ‘oku haohaoa ‘a e huhu malu’i pea ‘e ‘ikai teitei uesia ha taha mei ai. Ka ‘o kapau ‘oku fie tukuaki’i ‘e he kau Faifekaú ni ‘a e huhu malu’í, ‘oku taau kenau ‘omi ha ngaahi fakamo’oni mālohi mo fefeka ki ai. Ka ko e kotoa ‘enau ngaahi fakamatalá ni, ko e koto fakamahamahalo kotoa. ‘A ia ko e fuofua tafa’aki ‘eni ‘oku fai ki ai e sio. ‘Oku ‘ikai ha fakamo’oni ‘e tuku mai. ‘Oku ‘atā pe ia ke takitaha tuku mai ‘a e anga ‘enau fakakaukau. Ka ko e fehu’i hono hoko:

  Ko e hā nai ‘a e taukei ‘o e kau Faifekaú ni ketau ala tui ai ki he ‘enau ngaahi fakakaukau ko ‘eni ‘a ia ‘oku ‘ikai ha’anau fakamo’oni?

  Kapau leva ‘oku ‘ikai ha fakamo’oni ki he ngaahi me’a ‘oku nau fakamatala ki ai, pea ‘ikai ha’anau taukei ki ai, ‘oku falala’anga nai ketau kei tui ki ai?

  Ka ‘oku ‘i ai foki e kakai ia ‘oku tui ki ai pea na’a nau fakahoko ai e tohi tangi ko ‘eni ne fai ki ai a e lave. ‘I ha faka’eke’eke ‘a e polokalamá ni ki he ‘Ōfisi ‘o e ‘Āteni Senialé, ‘oku mahu’inga ai ke ‘oatu ‘a e ngaahi fakamā’ala’ala ko ‘eni.

  1) Ko e taumu’a ‘o e laó ni ki hono fakamālohia ‘o e huhu malu’i, ka ki he ngaahi mahaki faka’auha pe.

  2) Neongo ‘o kapau ‘e fakamo’oni huafa ‘a ‘Ene ‘Afió ki he laó ni ‘o hoko ko e lao, ka ‘e toki fakahoko ‘eni ‘i he hili hono fakakaukau’i lelei ‘e he Potungāue Mo’uí.

  Fakatokanga’i ange, ‘e ‘ikai fakamālohi’i noa’ia pē ‘a e tokotaha kotoa, ka ko e mafaí ‘e tuku ki he Potungāue Mo’uí. Pea ‘e fakahoko ‘i hono fakakaukau’i lelei makatu’unga ‘i he ngaahi ‘uhinga fakapotopoto. Ne lave ki heni ‘a e Talēkita Mo’ui, Dr Siale ‘Akauola ‘i he taha ‘o e ngaahi konifelenisi pea mo e kau Faiongoongó.

  ‘Oku mahu’inga ki he ni’ihi ko ‘eni na’a nau fai e tohi tangí kenau fanongo tokanga mai ki he ngaahi fakamatalá kae nounou ‘etau me’á ni. Pea ‘ikai ke ngata ai, ka kenau toka’i mu’a e ngāue ‘oku fakahoko ‘e he Potungāué he ‘oku ‘ikai ke fakahoko noa’ia ka ‘oku fakahoko ‘aki ‘a e fakapotopoto taha ki he lelei fakalūkufua ‘a e fonuá.

  ‘Oku mahino pē kuo ‘i ai e ki’i falukunga kakai ‘oku nau tui ange kinautolu ki he fakamatala fakatoketā ‘a e kau Faifekau. Ka ko e fakamanatu atu pē, ‘e ‘ikai maumau ha me’alele pea tau kumi fale’i ki ha tokotaha faito’o fasi. ‘Oku tau kumi fale’i ki he feitu’u totonu ‘oku ‘i ai ‘enau taukei ki he me’alelé ‘o hangē ko e kau ‘enisinia me’alele. Pea ‘i he fakakaukau tatau, ka toe tala atu ‘e he kau Faifekaú ni kuo mate ‘a e kakaí ‘i he huhu malu’í, pea ketau mahino’i ko e kau Faifekau ‘eni (tapu ange mo kinautolu) ‘oku ‘ikai ha’anau taukei ‘i he huhu malu’í, ‘oku ‘ikai ha’anau taukei ‘i he me’a fakafaito’o, ‘oku ‘ikai ha’anau taukei ‘i he me’a fakasaienisi, ‘oku ‘ikai ha’anau taukei ‘i he me’a fakatoketā, ‘oku ‘ikai ha’anau taukei ‘i he me’a kotoa ‘oku nau fakamatala ki ai.

  ‘E fakapotopoto ange ke fakangatangata ‘enau faka’uhingá ki he tohitapú ‘o ngata pe ai kae tuku ange ‘a e ngaahi me’a fakatoketā koe’uhi ‘oku ‘ikai ha’anau taukei ‘i he tafa’aki ko iá. Kapau ‘oku tau fiema’u ha ngaahi fale’i fakalaumālie ke fakatomala meí he angahalá, pea tetau kumi fale’i meí he kau Faifekaú he ko honau mala’é ia. Ka ‘o kapau ko ha talanoa fekau’aki pea moe huhu malu’í, pea mou ‘ofa mai ‘o muimui ofi ‘i he ngaahi talatalaifale ‘a e Potungāue Mo’ui.